Эмнэлзүйн нэгдсэн лаборатори 24/7

Эмч, мэргэжилтнүүд

Т.Должинсүрэн
Эмнэлзүйн нэгдсэн лабораторийн тасгийн эрхлэгч
А.Цанжидмолом
Лабораторийн эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл

Та Эмнэлзүйн Нэгдсэн Лабораторид дараах
шинжилгээнүүдийг өгөх боломжтой.

 lab1.jpg

Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
Улаан эсийн тунах хурд / СОЭ
Цусны бүлэг, резус фактор / ABO
ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Тромбины хугацаа / TT
Фибриноген / Fib
Протромбины хугацаа / PT
Зориуд идэвхжүүлсэн тробопластины / APPT

 lab2.jpg

ЭЛЭГНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Асат / AST
Алат / ALT
Альбумин / ALB
Нийт уураг / T.Protein
Гаммаглутамилтрансфераза / GGT
Лактатдегидрогеназа / LDH
БӨӨРНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Креатинин / Creatinine
Мочевен / BUN
Шээсний хүчил / UA
ӨӨХ ТОСНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Холестерен / T.cholesterol
Трилицерид / TG
Их нягттай липопротейн / HDL
Бага нягттай липопротейн / LDL
НОЙР БУЛЧИРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Амилаза / Amylase
Сахар / Glucose
Липаза / Lipase
Шээсэнд амилаза / U-Amy
САХАР 3 САРЫН ДУНДАЖ / HBA1C
ЭРДЭС / БИОХИМИ
Төмөр / Fe
Кальци / Ca
Магни / Mg
ЭЛЕКТРОЛИТ / NA,K,CL
ЦӨСНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА / БИОХИМИ
Билирубин нийт / T.Bill
Билирубин шууд / D.Bill
Шүлтлэг фосфотаза / ALP

 lab3.jpg

ИММУНОЛОГИ
Элэгний вирусийн маркер
Бамбайн шинжилгээ
Хавдрын маркер
Хеликобактер
Тэмбүү
Бэлгийн замын халдвар
Үе мөчний шинжилгээ / Тоогоор
Ферритин / Ferritin
Anti - CCP
Procalcitonin / Үжлийн маркер

 lab4.jpg

ШЭЭСНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭ
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
БАКТЕРИОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Шээсний нян судлалын шинжилгээ
Шархны арчдасын нян судлалын шинжилээ
Хамар / Нян судлалын шинжилгээ
Залгиур / Нян судлалын шинжилгээ
Цэр / Нян судлалын шинжилгээ
Хэвлийн шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Плеврийн шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Үений шингэн / Нян судлалын шинжилгээ
Тархи нугасны шингэнд эмгэг төрөгч илрүүлэх
Цусны ариун чанарын шинжилгээ
Цагаан хорхойн шинжилгээ

 lab5.jpg

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ ДАХИН ХЭВЛЭХ
МОЛЕКУЛ БИОЛОГИ
HDV RNA / Д вирус тоолох
HCV RNA / C вирусийн идэвхжил
HBV DNA / В вирусийн идэвхжил
ЦУСНЫ ХУВИЙН ТОХИРОО
БИЕИЙН ШИНГЭНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ
КОВИД PCR ШИНЖИЛГЭЭ
COVID-19 Ag
SARS-COV-2 Ig G