Зүрх, Судасны Эмчийн үзлэг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Ж.Батчимэг
Поликлиникийн тасгийн Эрхлэгч, Зүрх судасны эмч
Ш.Батцэцэг
Зүрх судасны эмч