Зүрх, Судасны Эмчийн үзлэг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Ж.Батчимэг
ПКТ-ын эрхлэгч, Зүрх судасны эмч
Г.Эрдэнэбаяр
Мэс заслын эмч
Ш.Батцэцэг
Зүрх, судасны эмч