Төвлөрсөн ариутгал угаалгын тасаг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Б.Баярмаа
Тархвар судлаач эмч, Төвлөрсөн Ариутгалын Угаалгын тасгийн эрхлэгч