Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Эмч, мэргэжилтнүүд

М.Пүрэвжаргал
Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл