Чих, хамар хоолойн эмчийн үзлэг

Эмч, мэргэжилтнүүд

О.Нарангарав
Чих хамар хоолойн эмч
С.Ундармаа
Чих хамар хоолойн эмч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл