Эмчилгээний хоол зүйн тасаг

Эмч, мэргэжилтнүүд

Ө.Нямсүрэн
Хоол зүйч

Тасгийн үйл, ажиллагааны мэдээлэл