blog

24 цагийн PCR шинжилгээний лаборатори

Бид цар дахалын хүнд нөхцөлд PCR шинжилгээг уртасгасан цагаар авч байна.