Танд Зөвлөе #3 | Сэргээн засах уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч Ж.Соёлмаа