Танд Зөвлөе #1 | Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч Б.Даваабаяр